Privacyverklaring Buurtplein BV

Dit is de Privacyverklaring (ook genoemd: Privacy Statement) van Buurtplein BV. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Buurtplein BV jouw persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door Buurtplein BV zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Buurtplein BV veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Buurtplein een privacyverklaring?

We hebben in deze Privacyverklaring op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en hulpvraag. Dit soort gegevens verkrijgen wij als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van Buurtplein BV bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Buurtplein BV worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Buurtplein BV van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens

Van wie verwerkt Buurtplein persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Buurtplein BV bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten, werknemers en vrijwilligers van Buurtplein BV. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Buurtplein BV. Belangrijk: wanneer je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van je medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om je medewerkers hierover te informeren. Je kunt deze Privacyverklaring aan je medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Buurtplein BV omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Buurtplein BV, gevestigd aan Terborgseweg 21 7001 GM te Doetinchem. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Buurtplein jouw persoonsgegevens?

Buurtplein mag enkel jouw persoonsgegevens verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn: 

 • je toestemming;
 • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid;
 • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Buurtplein en weegt in die situatie zwaarder dan het belang van jouw privacy. 

Beveiliging en geheimhouding

Hoe gaat Buurtplein met jouw persoonsgegegevens om?

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen, treft Buurtplein BV passende technische en organisatorische maatregelen. De volgende maatregelen zijn van toepassing: 

 • Buurtplein BV heeft een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die periodiek controleert of we persoonsgegevens veilig en volgens de regels verwerken.
 • Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt in een registratiesysteem dat voldoet aan de veiligheidseisen voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Binnen Buurtplein hebben alleen die medewerkers toegang tot het systeem, voor wie deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • We maken bij het versturen van e-mails met persoonsgegevens gebruik van veilig mailen.
 • Alle medewerkers van Buurtplein BV hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • De buurtcoaches, Wmo-consulenten en jeugd- en gezinswerkers zijn geregistreerd in het beroepsregister en daarmee gehouden aan hun beroepscode.
 • Wij nemen beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 • We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Buurtplein BV is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Buurtplein BV zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens verplicht tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Buurtplein BV bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is, wanneer wij ons ernstig zorgen maken om jouw gezondheid of veiligheid of wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Buurtplein BV brengt je altijd op de hoogte wanneer we gegevens van je delen met derden. 

Buurtplein BV kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Buurtplein BV haar medewerking.

Doorgeven van je gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Buurtplein BV zal je gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor het doorgeven.

Melden van incidenten of datalekken

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de verwerking van je persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan brengen we jou hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Wanneer jij zelf ontdekt dat er iets mis is gegaan met de verwerking van jouw gegevens door Buurtplein, dan kun je dit melden bij jouw contactpersoon bij Buurtplein of de Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming vind je onderaan deze pagina.

Vragen of klachten over de verwerking van jouw gegevens door Buurtplein 

Heb je vragen over de manier waarop Buurtplein met jouw persoonsgegevens omgaat? Of wil je een AVG-verzoek indienen? Neem dan contact op met Buurtplein. Ben je niet tevreden over de manier waarop Buurtplein met jouw persoonsgegevens omgaat? Vul dan het klachtenformulier in. 

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens is een landelijke organisatie die in opdracht van de rijksoverheid controleert of organisaties zich aan de wetten voor bescherming van persoonsgegevens houden.

Contact met Buurtplein

Contacten tussen jou en Buurtplein verlopen persoonlijk, telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Bezoek aan de website www.buurtplein.nl en www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl

Als je onze website bezoekt, registreren we jouw IP-adres en bezoekgegevens, bijvoorbeeld welke pagina van onze website je precies bekijkt. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met je IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet gebruikt op je mobiele telefoon of tablet. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Buurtplein registreert jouw IP-adres wanneer je een website van Buurtplein bezoekt. Dit doen wij om je te beschermen tegen internetfraude.

Wat doen we met jouw bezoekgegevens?

Op de websites van Buurtplein worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de inhoud van de website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook welke pagina’s de bezoekers van de website van Buurtplein aanklikken. Deze gegevens worden alleen intern en anoniem opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

Instellen klikgedrag

Als je niet wilt dat Buurtplein jouw klikgedrag op de website gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kun je contact opnemen met Buurtplein via info@buurtplein.nl

Jouw privacyrechten

Wanneer Buurtplein BV persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Je rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van je verwerken

Buurtplein BV verstrekt voor het verwerken van je gegevens informatie aan je betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van jouw gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.  

Wil je inzage in jouw dossier?

Ben je klant van Buurtplein BV en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van het ‘Recht van inzage’. Zie voor meer informatie en het formulier de pagina Privacy. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst in te zien of te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van je te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij je persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurtplein BV onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurtplein BV kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan je zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Als je gebruik wilt te maken van je rechten, kun je ter allen tijde contact met ons opnemen via info@buurtplein.nl of door een brief aan ons te sturen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek. Wij vragen je je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk is, benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als je niet wilt dat Buurtplein BV jouw klikgedrag op de website gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kun je contact opnemen met Buurtplein BV.

Onze functionaris gegevensbescherming

Mw. Anne-Marie Nas
E: a.nas@doetinchem.nl
T: (0314) 377377

Over deze privacyverklaring

Buurtplein BV kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 22 september 2022. De meest recente versie vind je altijd op www.buurtplein.nl

Heb je vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op